תנאי שימוש:

שימוש באתר:
1. משתמש רשאי לעשות במאמרים שימושים שהותרו בסעיף 18 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007) ובכלל זה שימוש הוגן (כמפורט בסעיף 19 לחוק זה).

2. בנוסף, משתמש רשאי, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם את המאמר ו/או להעמידו לרשות הציבור (כל הנ"ל יכונה "להציג"), ובלבד שהדבר יעשה בהתאם לתנאים הבאים :

א. המאמר יוצג במלואו, בשלמותו, במבנה ובעיצוב בו הוא מוצג באתר  לרבות תוך ציון שם מחבר המאמר, הכל בדיוק כפי שמופיע מופיע באתר 10DIBROT. משתמש לא יוסיף ו/או יערוך כל תוספת ו/או שינוי במאמר, לרבות בשם המאמר, בכותרותיו ו/או שינויי עריכה כלשהם ו/או הוספת הערות ו/או קישורים ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מצד מפעילי האתר.
ב. לצד הצגת המאמר יופיע קרדיט לאתר ולכותב המאמר שיכלול את שמו המלא כפי שמופיע באתר וקישור לדף המאמר המקורי באתר המלווה בלוגו האתר.
ג. משתמש לא יתרגם את המאמר לכל שפה אחרת, אלא אם קיבל אישור מפורש מראש ובכתב ממפעילי האתר.
ד. ככל שהצגת המאמר תעשה באמצעות רשת האינטרנט (דהיינו באתרים, פורומים, בלוגים, עדכוני RSS, דיוור אלקטרוני וכיו"ב) הקישורים בסעיפים ב' ו – ג' לעיל לאתר חייבים להיות פעילים ולאפשר להגיע ישירות לאתר 10dibrot באמצעות לחיצה על הקישור.

ה. על פרסום המאמרים יחולו גם הוראות Creative Commons License Deed בכתובת http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.he (מבלי לגרוע מכל הוראה הכלולה בתנאי שימוש לגולשים באתר 10dibrot  ובכלל זה בהוראות בסעיפים א' – ז' לעיל.

3. למען הסר כל ספק מובהר כי משתמש אינו רשאי לעשות שימוש במאמרים בכל דרך שלא הותרה בתקנון זה ו/או האסורה על פי דין כלשהו, ובכלל זה באמצעות דיוור ו/או פניה ו/או פרסום האסורים על פי כל דין בישראל (כדוגמת סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) ו/או מחוצה לה, בין באמצעות האינטרנט, דוא"ל (ספאם למשל), פקסימיליה, דואר, טלפון, מסרון ואמצעי אחר כלשהו. אין מניעה לבצע דיוור המותר על פי דין.

4. שימוש על ידי משתמש במאמר כלשהו ו/או בכל חלק ממנו לא יקנה למשתמש זכות כלשהי במאמר ו/או בתוכנו ו/או בחלק כלשהו ממנו.

5. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי המאמרים נכתבים על ידי מפרסמים אשר אינם בשליטת מפעילי האתר, וכי ייתכן והכותב הציג מצגי שווא לצורך פרסומם ו/או כי ייתכן ומאמרים כוללים תכנים ו/או פרטים שאינם נכונים, אמיתיים, שלמים מהימנים, מקוריים ו/או המפרים דין ו/או זכויות צד ג' ו/או כי מטרת פרסומם הינה פוגענית ו/או זדונית ו/או לצורך פרסום גרידא. יתר על כן, המשתמש יודע ומסכים לכך שאופיו של האתר ומדיניות הפעלתו הינה שכעניין שבשגרה המאמרים אינם מאומתים על ידי מפעילי האתר והעניינים המפורטים בסעיף זה לעיל אינם נבדקים על ידי מנהלי האתר, וכי מנהלי האתר מסתמכים על מצגי המפרסמים והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי שימוש לכותבי מאמרים.

6. מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי ביחס לעניינים המפורטים בסעיף זה לעיל, וכל אחריות ביחס לשימוש במאמר, על כל תוצאותיו והמשתמע מכך, תחול על המשתמש בלבד.

7. מבלי לגרוע מן ההוראות לעיל, המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות להוצאה ו/או נזק כלשהם (לרבות נזק ישיר, עקיף, עונשי ו/או תוצאתי) אשר יגרמו למשתמש, לרבות, אך לא רק: (א) כתוצאה מהשפעה ישירה ו/או עקיפה של איזה מהמאמרים ו/או תוכנם על המשתמש ובכלל זה כתוצאה מהסתמכות על תוכן אליו נחשף המשתמש כ/או תוצאה מציפיה של המשתמש לאור החשיפה לתוכן, (ב) כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שמקורו במרמה, הטעיה, זדון, רשלנות ו/או הפרת זכויות מצד הכותב.

8. מפעילי האתר מצהירים מפורשות כי פרסום המאמרים ו/או תוכנם אינו מהווה פרסום, ייעוץ ו/או המלצה כלשהי מטעמם למעשה ו/או מחדל כלשהו, ועל המשתמש לבדוק היטב כל מאמר ותוכנו בטרם יסתמך עליהם למטרה כלשהי. יובהר כי ככל שיבחר המשתמש לעשות שימוש באילו מן התכנים המופיעים באתר כבהמלצה עושה זאת על דעת עצמו, על אחריותו ומתוך הבנה כי אין הדברים מכוונים לשמש עצת מומחה בכל תחום שהוא.

9. היותו של צד שלישי משתמש אין בו ליצור בינו לבין מפעילי האתר יחסי קבלן – מזמין, עובד – מעביד, נציגות, סוכנות, שליחות ו/או שותפות.

10. המשתמש מצהיר כי הגיע לאתר מתוך רצונו החופשי וכי מובן לו שהתכנים המופיעים באתר הינם פרסומיים באופיים ואינם מעידים על מומחיות בתחום כלשהו.

11. המשתמש מצהיר כי מובן לו שהאתר אינו בעל אופי דתי וכי תכניו אינם בעלי נגיעה לתכני דת ו/או מבוססים עליהם ו/או מתיימרים להציג פרשנות של כתבים בעלי אופי דתי.

שינוי תקנון

12. מפעילי האתר רשאים לשנות הוראות תקנון זה בכל עת וללא מתן הודעה, לפי שיקול דעתם הבלעדי. המשתמש מקבל על עצמו כל שינוי שנעשה בתקנון זה מעת לעת ולא תהיה לו כל טענה באשר לכך.

דין חל וסמכות שיפוט

13. על הוראות תקנון זה ועל כל מחלוקת משפטית שתתעורר בקשר לתנאי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ולא יחול דין אחר כלשהן.

14. סמכות השיפוט הבלעדית בעניינים הנובעים מתקנון זה תהא באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל ולא לכל ערכאה אחרת. לבתי המשפט המוסמכים באזורים תל אביב והמרכז בישראל תהא סמכות שיפוט לדון בעניינים הנובעים מתקנון זה.