מדיניות פרטיות

הגדרות:

1. בתקנון זה למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת לצידם:

א. "האתר" או "אתר האינטרנט" – 10DIBROT המצוי בכתובת URL www.10dibrot.com.

ב. "הצגה" – פרסום המאמר ו/או העמדתו לרשות הציבור ו/או שידורו ו/או ביצועו הפומבי ו/או הפצתו /או העברתו לנמען על ידי מפעילי האתר, בכל דרך המותרת על פי תקנון זה.
ג. "כותב" – כל אדם ו/או יישות tar אשר נתבקשו ו/או הוזמנה מהם עבודת כתיבה ו/או ביקשו להציג מאמר באמצעות 10dibrot (לרבות כאלו שמאמריהם הוצגו בפועל).
ד. "לקוחות האתר" – כל צד ג' הנחשף לאתר ולתכניו, לרבות גולשים, קוראים, משתמשי האתר, מנויי האתר ו/או לקוחותיו, לרבות כאלו המקבלים פרסומים ו/או תכנים ו/או דיוור באמצעות האתר ו/או ממפעילי האתר.
ה. "מאמר" או "מאמר חדש" – מאמר שלא פורסם מעולם לפני כן, כמפורט במבוא לתקנון זה לעיל. לרבות כתבה, מאמר, שיר, הרצאה, טבלה, לקט וכל יצירה ספרותית אחרת כהגדרתה בחוק – "מאמר". זכות יוצרים, התשס"ח-2007.
ז. "מפעילי האתר" – הכוונה לבעלי האתר ו/או כל מי מטעמם אשר הוסמך במיוחד ובכתב לצורך מילוי תפקידו כממלא מקום מפעיל האתר.

ח. "משתמש"- כל אדם העושה שימוש כלשהו ולכל מטרה שהיא באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותים המוצעים בו ולרבות כל צד ג' הנחשף לאתר ולתכניו, ובכלל זה גולשים, קוראים, כותבים, מנויי האתר ו/או לקוחותיו, ולרבות כאלו המקבלים פרסומים ו/או תכנים ו/או דיוור באמצעות האתר ו/או ממפעילי האתר.

ח. "דיוור"- פניה כלשהי למשתמש, בדפוס, בטלפון (לרבות באמצעות מסרון – sms), בפקסימליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר כלשהו, לרבות פניות עסקיות ו/או שמטרתן פרסום ו/או קידום מכירות של האתר, שרותיו ו/או כל הקשור בו ו/או של צד שלישי אחר כלשהו ו/או מוצרים ו/או שרותים של הצד השלישי, בין שקשור לאתר ובין אם לאו.
ג. "מידע" – מידע המצטבר אצל מפעילי האתר ביחס למשתמש, לרבות פרטיו האישיים, פרטי דרכי ההתקשרות אליו, כל מידע אשר נמסר על ידי משתמש במסגרת הרשמה לאתר ועדכון פרטים אלו, ומידע הנקלט אוטומטית כתוצאה משימוש באתר על ידי המשתמש (כגון כתובת IP מיקומי שרתים, הרגלי גלישה, זמני שימוש באתר, הקלקות על פרסומות, המאמרים להם נחשף המשתמש וכיו"ב).

זכויות יוצרים באתר:

מפעילי האתר ו/או מי מטעמם הינם בעלי הזכויות באתר, בתכנים ובמאמרים המופיעים בו, לרבות, אך לא רק, תכנים מוזמנים, תכנים שנכתבו על ידי צד ג' וכן לרבות בקוד המקור, רשימת הלקוחות/מפרסמים/משתמשים, רשימת הקטגוריות, מבנהו של האתר, מראהו ועיצובו ולכותב ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות ביחס לאלו והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש בהם למטרה כלשהי.

תקנון – מדיניות פרטיות של אתר 10dibrot

1. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי השימוש באתר מאפשר לאסוף מידע על המשתמש.

2. אתר 10dibrot יהיה רשאי לעשות שימוש במידע לצרכיי האתר ולצרכיי דיוור, ובכלל זה לצרכים ו/או המטרות הבאים:

א. אספקת שרותי האתר, לרבות פיתוחו של האתר וייעול עבודתו.
ב. בקרה.
ג. ניתוחים סטטיסטיים .
ד. בדיקת הרגלי גלישה, תחומי עניין, העדפות ומאפיינים אחרים ביחס למשתמש ספציפי על מנת לספק לו ו/או לחשוף אותו לחומר פרסומי ו/או שיווקי, מידע, עדכונים, הודעות, דיוור וכיו"ב וכן על מנת להתאים את האתר למאפייני הגלישה של המשתמש, הרגליו והעדפותיו.
ה. מילוי הוראות כל דין.
ו. לעשות שימוש במידע ו/או לגלותו בקשר למחלוקת משפטית בין המשתמש לאתר ו/או למי מטעמו ו/או הקשור בו, ו/או על פי דרישת רשות מוסמכת.

3. כאמור, מפעילי האתר רשאים לעשות שימוש במידע לצורך דיוור למשתמש, והמשתמש מסכים לקבל דיוור זה, אלא אם יבקשו ממפעילי האתר להסירם מרשימת התפוצה. ההסרה תעשה בדרך פשוטה באמצעות האתר.

4. לצרכי איסוף המידע האמור בתקנון זה רשאי אתר 10dibrot לעשות שימוש בעוגיות (cookies) או באמצעי מידע אחרים.

מובהר כי Google, כספק צד שלישי, משתמשת בקובצי cookie (הקרויים DoubleClick DART) כדי להציג מודעות באתר 10dibrot. באמצעות השימוש בקובץ cookies יכולים Google ושותפיה להציג למשתמש מודעות בהתבסס על הביקור שלו באתר 10dibrot ו/או באתרים אחרים באינטרנט. משתמשים רשאים לבטל את הסכמתם להשתמש בקובץ ה – cookie של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות ורשת התוכן של Google.

5. אתר 10dibrot לא יעביר מידע המזהה משתמש ו/או את פרטי הקשר שלו לצדדים שלישיים (אלא למטרת פעילות האתר ומתן שרותים באמצעותו). אתר 10dibrot יהיה רשאי לחלוק את מידע עם צדדים שלישיים ו/או להעביר את המידע להם ו/או לאפשר להם להשתמש בו, ובלבד שמידע זה לא יזהה את המשתמש ו/או את פרטי הקשר שלו.

6. אתר 10dibrot מפעילי האתר רשאים לשנות הוראות תקנון זה בכל עת וללא מתן הודעה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

8. המשתמש מצהיר כי בעת הרשמתו ל-fan page  של האתר בהסכמתו להיכלל ברשימה זו הינו מקבל על עצמו ומסכים לכך שתמונתו תופיע מפעם לפעם בחלק המיועד לכך באתר וכן שמו ופרטיו.